Friday, March 05, 2010

khanga dress

2 comments:

Koero Mkundi said...

Mammy Hery,(Watashi wa)hudangi ni suru noni supotsu-shatsu wo kai tai no desuga.

Kaaaazi kweli kweli

mumyhery said...

Koero gomenne watashi no omose supotsu shatsu nai des